درب های چوبی و فلزی دارای لولا های هستند که به کمک آن می توان راست بازشو و چپ بازشو بودن درب را مشخص کرد .


مانند: تصویر بالا دربی که از بیرون به سمت راست باز میشود راست بازشو 

و دربی که از بیرون به سمت چپ باز می شود چپ باز شو گفته می شود .